DOPRAVA ZDARMA NA VŠE

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží, u kterého se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující možnost reklamovat a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Zboží může být k reklamaci přijato, pouze pokud je čisté a vyprané. V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato a bude vráceno.

Prodávající rozhodne o způsobu řešení uplatněné reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží včetně důvodu reklamace - viz Formulář pro reklamaci níže. Prodávající nenese zodpovědnost za vady vůči třetím stranám, které koupily výrobek od kupujícího.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží z důvodu vyřizování oprávněné reklamace. Datum zahájení vyřizování uplatněné reklamace je totožný s datem uplatnění reklamace.

V případě poskytnutí slevy na výrobek nelze výrobek později reklamovat pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

Na základě reklamace prodávající stanoví způsob vyřízení reklamace, a to jedním z níže uvedených způsobů:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku,

o   vrácením kupní ceny za výrobek,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny výrobku,

o   odůvodněným odmítnutím uplatnění záruky.

Pokud se reklamace týká odstranitelné závady, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku.

Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud vadu nelze odstranit nebo pokud byla totožná vada po reklamaci odstraněna opakovaně nebo pokud výrobek s více vadami neumožňuje náležité užívání, prodávající vyřídí reklamaci následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   výměnou zboží za zboží stejné hodnoty dle souhlasu kupujícího,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží,

o   vrácením kupní ceny za zboží.

Pro účely reklamace je za opakovaně odstraněnou závadu považován výskyt totožné závady, která byla odstraněna již nejméně dvakrát. Za výrobek s více vadami se považuje výrobek, který má současně alespoň tři vady bránící jeho řádnému užívání.

Nárok kupujícího uplatnit reklamaci u prodávající zanikne v následujících případech:

  • kupující neuvede informace potřebné k identifikaci objednávky k zakoupenému zboží (číslo objednávky, číslo daňového dokladu);
  • kupující neuvede důvod reklamace,
  • kupující způsobil mechanické poškození výrobku sám neopatrným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;
  • kupující používal výrobek v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z důvodu vzdušné vlhkosti, chemických či mechanických vlivů;
  • kupující poškodil výrobek v důsledku neobvyklého zatížení nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
  • nedodržením způsobů ošetřování viz symboly pro čištění uvedené na zboží;
  • zasláním zboží bez popisu důvodu reklamace;
  • zasláním špinavého nevypraného zboží;
  • uplynutím záruční doby.

Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. příslušné dokumenty, zboží atd.), běh lhůty na vyřízení reklamace se pozastavuje a prodávající vyzve kupujícího k doplnění podkladů. Běh lhůty se obnovuje teprve dodáním chybějících podkladů prodávajícímu.

Prodávající uvědomí kupujícího o ukončení reklamace a o jejím výsledku bez zbytečného odkladu a o způsobu stanovení postupu pro vyřízení reklamace kupujícímu vystaví písemné potvrzení.

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI