DOPRAVA ZDARMA NA VŠE

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží, u kterého se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující možnost reklamovat a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Prodávající rozhodne o způsobu řešení uplatněné reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne oznámení závady kupujícím. Prodávající nenese zodpovědnost za vady vůči třetím stranám, které koupily výrobek od kupujícího.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží z důvodu vyřizování oprávněné reklamace. Datum zahájení vyřizování uplatněné reklamace je totožný s datem uplatnění reklamace. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace výrobku, kde detailně popíše závady výrobku, například ve formě e-mailu nebo dopisu.

V případě poskytnutí slevy na výrobek nelze výrobek později reklamovat pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

Na základě reklamace prodávající stanoví způsob vyřízení reklamace, a to jedním z níže uvedených způsobů:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku,

o   vrácením kupní ceny za výrobek,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny výrobku,

o   odůvodněným odmítnutím uplatnění záruky.

Pokud se reklamace týká odstranitelné závady, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku.

Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud vadu nelze odstranit nebo pokud byla totožná vada po reklamaci odstraněna opakovaně nebo pokud výrobek s více vadami neumožňuje náležité užívání, prodávající vyřídí reklamaci následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   výměnou zboží za jiné zboží bez vad stejných nebo lepších parametrů,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží,

o   vrácením kupní ceny za zboží.

Pro účely reklamace je za opakovaně odstraněnou závadu považován výskyt totožné závady, která byla odstraněna již nejméně dvakrát. Za výrobek s více vadami se považuje výrobek, který má současně alespoň tři vady bránící jeho řádnému užívání.

Nárok kupujícího uplatnit reklamaci u prodávající zanikne v následujících případech:

o   kupující nepředloží doklad o zaplacení výrobku, o dodání výrobku nebo příslušenství;

o   kupující neoznámí prodávajícímu zjevné vady na zboží při jeho převzetí;

o   kupující způsobil mechanické poškození výrobku sám neopatrným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;

okupující používal výrobek v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z důvodu vzdušné vlhkosti, chemických či mechanických vlivů;

o   kupující poškodil výrobek v důsledku neobvyklého zatížení nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;

o   nedodržením způsobů ošetřování viz symboly pro čištění uvedené na daném zboží;

o   uplynutím záruční doby.

Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. příslušné dokumenty, zboží atd.), běh lhůty na vyřízení reklamace se pozastavuje a prodávající vyzve kupujícího k doplnění podkladů. Běh lhůty se obnovuje teprve dodáním chybějících podkladů kupujícím.

Prodávající uvědomí kupujícího o ukončení reklamace a o jejím výsledku bez zbytečného odkladu a o způsobu stanovení postupu pro vyřízení reklamace kupujícímu vystaví písemné potvrzení.