Obchodní podmínky

 Vratislav Drmla Oděvy

Střelecká 103

261 01  PŘÍBRAM II

IČO: 40905446

DIČ: CZ5705120432

pro prodej textilního zboží a módních doplňků prostřednictvím on-line obchodu umístěného

na internetové adrese www.obleknetese.cz

 

obleknetese_logo_final

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Vratislav Drmla Oděvy, Střelecká 103, 261 01, Příbram II, též bytem, identifikační číslo: 40905446, DIČ: CZ5705120432, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ v Příbrami (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.obleknetese.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.oblekenetese.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

o  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

o  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.   Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. V případě, že cena zboží je uvedena omylem jako nižší, nebo dokonce nulová, vyhrazujeme si právo zboží za chybně uvedenou cenu nedodat. V takovém případě upozorní prodávající kupujícího na chybu a kupující může objednávku potvrdit za nově uvedenou cenu nebo objednávku zrušit. Pokud kupující již zaplatil zcela nebo zčásti zálohu na kupní cenu, bude tato záloha převedena zpět na účet kupujícího a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.2.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

o   v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Střelecká 103, Příbram II, 261 01;

o   v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 5531038684/0600, vedený u společnosti Moneta (dále jen „účet prodávajícího“).

3.3.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.  Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad - fakturu, která bude součástí zásilky se zbožím. Popřípadě je možné ji zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.       CENY POŠTOVNÉHO A ZPŮSOBY PLATBY

Cena dopravy a platby Česká republika

4.1.  Při platbě předem není k hodnotě objednaného zboží přičten žádný poplatek za dopravu a platbu. Při platbě na dobírku je k hodnotě objednaného zboží přičten poplatek za dobírku ve výši 40 Kč, poplatek za dopravu je 0 Kč pro všechny druhy nabízené dopravy.  Více níže:

Zásilkovna:

 • doprava 0 Kč + dobírka 40 (platíte při přebírání zásilky) – 40 Kč
 • doprava 0 Kč + platba předem na náš účet klasickým bankovním převodem (zboží odešleme ihned po připsání obnosu na náš účet) – 0 Kč

Česká pošta (Balík do ruky, Doporučené psaní, Balík na poštu, Balík do Balíkovny):

 • doprava 0 Kč + dobírka 40 (platíte při přebírání zásilky) – 40 Kč
 • doprava 0 Kč + platba předem na náš účet klasickým bankovním převodem (zboží odešleme ihned po připsání obnosu na náš účet) – 0 Kč

GLS:

 • doprava 0 Kč + dobírka 40 (platíte při přebírání zásilky) – 40 Kč
 • doprava 0 Kč + platba předem na náš účet klasickým bankovním převodem (zboží odešleme ihned po připsání obnosu na náš účet) – 0 Kč

Vyzvednutí objednaného zboží na naší prodejně 0 Kč

CENA DOPRAVY A PLATBY SLOVENSKO

Zboží expedujeme na Slovensko prostřednictvím Zásilkovny, na kterékoli výdejní místoo či prostřednictvím Slovenské pošty.

V případě, že objednáte za částku vyšší jak 75 EUR, hradíme dopravu (Zásilkovna a Sloveská pošta) a způsob platby (Dobírka) my. Hradíte tedy pouze hodnotu zboží.

V případě, že objednáte za částku nižší jak 75 EUR, hradíte za dopravu dle zvoleného způsobu doručení a platby. 

Zásilkovna:

 • doprava 1 EUR + dobírka 1 EUR (platíte při vyzvednutí zásilky) - celkem 2 EUR
 • doprava 1 EUR + platba předem 0 EUR - cellkem 1 EUR

  

Slovenská pošta:

 • doprava 3 EUR + dobírka 2 EUR (platíte při přebírání balíku) - 5 EUR
 • doprava 3 EUR + platba předem 0 EUR - celkem 3 EUR

 

4.2.      STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATEK

Objednávky, prosím, rušte telefonicky na tel. č.: 733 114 385, popřípadě e-mailem. Na objednávky zrušené pouze emailem nemusí prodávající brát zřetel. Pro zrušení objednávky si, prosím, připravte číslo objednávky.

4.2.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za odeslání a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.2.2. Do okamžiku odeslání objednaného zboží má kupující možnost zrušit objednávku bez jakékoli sankce.

4.2.3.V případě zrušení objednávky v době, kdy byla zásilka již předána dopravci, je kupující povinen zaplatit storno poplatek ve výši 125 Kč, který pokryje prodávajícímu náklady spojené s expedicí zboží.

4.2.4. V případě, že si zásilku kupující nepřevezme od dopravce nebo nevyzvedne uloženou zásilku na úložišti zásilek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši 125 Kč, který pokryje prodávajícímu náklady spojené s expedicí zboží.

4.3.      HRAZENÍ POŠTOVNÉHO PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACI A VÝMĚNĚ

       V případě odstoupení od smlouvy či výměny hradí zaslání zboží zpět prodávajícímu kupující v případě, že bylo zboží kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty či DPD. Pokud si kupující vyzvedl balík na výdejním místě Zásilkovny, je možné balík zpět prodávajícímu zaslat prostřednictvím tzv. Reklamačního asistenta. V takovém případě je zaslání zboží zpět prodávajícímu hrazeno prodávajícím. Více informací naleznete ZDE.

         V případě reklamace zboží,  hradí zaslání zásilky prodávajícímu kupující. Pokud bude reklamace shledána za oprávněnou, hradí poštovné prodávající. Pokud bude reklamace shledána za neoprávněnou, hradí zaslání zboží zpět kupujícímu kupující. V případě využití Reklamačního asistenta, je doprava zpět prodávajícímu hrazena prodávajícím. Jak postupovat naleznete ZDE.

4.4.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika kusů, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu. Ostoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to elektronicky na e-mail: obleknetese@seznam.cz či vrácením zboží na adresu: Vratislav Drmla, Střelecká 103, 261 01 Příbram II. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajícím prodloužena na základě domluvy prodávajícího a kupujícího před odesláním objednaného zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajím prodloužena např. před Vánoci - toto však musí být uvedeno na webovém rozhraní prodávajícho. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené s visačkami, a je-li to možné, v původním obalu.

5.4.  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od přijatí vráceného zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, pokud byla kupní cen uhrazena předem bankovním převodem, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.       VÝMĚNA ZBOŽÍ

6.1.  Pokud kupující požaduje vyměnit zboží za např. jinou velikost, barvu atd., oznámí toto telefonicky na tel. č.: 733 114 385, či e-mailem prodávajícímu (obleknetese@seznam.cz) nejpozději do 30ti dnů od převzetí zásilky se zbožím. Kupující zašle zboží zpět prodávajícímu. V případě, že bude kupující požadovat výměnu stejného zboží za jinou velikost, která bude skladem, zašle prodávající požadovanou velikost kupujícímu po obdržení zásilky. Pokud bude chtít kupující vyměnit zboží za jiné zboží, prodávající po obdržení zásilky se zbožím poukáže cenu zpět kupujícímu, který poté provede novou objednávku. Zboží, které požaduje kupující vyměnit, nesmí být nošené či jakkoliv poškozené. Musí mít původn visačky.

7.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.   Na veškeré prodávané zboží se vztahuje záruční lhůta 2 roky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.3.1. má zboží vlastnosti, které si stran ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny: Vratislva Drmla, Střelecká 103, 261 01 Příbram II.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.8.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.9.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Reklamace zboží - viz Reklamační řád

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       UŽIVATELKÝ ÚČET

9.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednání lze provést též bez registrace.

9.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

9.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 7 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. 1. Ochrana osobních údajů kupujících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde.

11.     ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v těchto případech:

 1. při odeslání objednávky a zatržením nabídky Chci odebírat Newslettery,
 2. při registraci zatržením nabídky Chci odebírat Newslettery,
 3. vyplněním e-malové adresy v nabídce Newsletter a a kliknutím na tlačítko Odeslat.

11.2. Kupující má právo odebírání Newsletterů kdykoli odvolat:

 1. u registovaného uživatele po přihlášení do svého účtu v nabídce Moje osobní údaje odtržením nabídky Chci odebírat Newslettery,
 2. na e-mailové adrese obleknetese@seznam.cz či telefonicky na tel. č.: 733 114 385 uvedením e-mailu, na který se již newsletter nemá odesílat,
 3. kliknutím na nabídku Odhlášení z odběru newsletteru, která je v dolčí části každého newsletteru a vyplněním e-mailové adresy.

11.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.    DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Vratislav Drmla, Střelecká 103, 261 01 Příbram II, adresa elektronické pošty: obleknetese@seznam.cz, telefon: 733 114 385.

 

Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování:

Oblékněte se

Střelecká 103

261 01   Příbram II

IČ: 40905446

DIČ: CZ5705120432

e-mail: obleknetese@seznam.cz

telefon do kamenného obchodu: 318 622 587

telefon do e-shopu: 733 114 385

V Příbrami dne 1. října 2021